Хэрэглэлийн зөвшилцөл

Энэхүү хэрэглээний зөвшилцөл нь (цаашид - Зөвшилцөл гэнэ) https://bonduelle.mn/ вебсайтыг хуулийн ба хувь хүмүүсээр хэрэглэх нөхцлүүдийг тогтоодог (цаашид - "Хэрэглэгчид" гэнэ), үүнд орсон аудио-, видео-, график ба бичвэрийн мэдээллийг оруулна (цаашид - "Материалууд" гэнэ), үйлчилгээ ба бусад программын хангамж (цаашид - "сайт" гэнэ), мөн сайтын захиргаа (цаашид- "Захиргаа" гэнэ) ба хэрэглэлийн хоорондын сайтад гаргах харилцааг журамлах ба/эсвэл Сайтын аливаа нэг Материалыг ашиглах талыг журамлана.

1. НИЙТЛЭГ НӨХЦЛҮҮД

1.1. Сайтын хэрэглээг энэхүү Зөвшилцөлийн нөхцлүүдээр хянаж тодорхойлох ба Монгол улсын хууль зүйн журмын дагуу тогтоогдоно.

1.2. Энэхүү Зөвшилцөл нь нийтийн оферт мөн. Хэрэглэгч уг сайтад нэвтэрч, үүнийг ашигласнаар тэр энэхүү Зөвшилцөлд нэгдэн орсон бөгөөд зөвшилцөлийн заалтыг үл хамаарах зүйл ба тайлбаргүйгээр бүрэн эхээр нь хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.

1.3. Сайтын захиргаа нь энэхүү гэрээний нөхцөлийг ямар ч үед ямар ч тусгай мэдэгдэлгүйгээр дангаар нь өөрчлөх эрхтэй. Зөвшилцөлийн аливаа нэгэн өөрчлөлт нь Зөвшилцөлийн шинэ редакцийг хэвлэсэн мөчөөс эхлэн хүчинтэй болно.

1.4. Зөвшилцөлийн хүчинтэй засварлал нь доорх хаягаар https://bonduelle.mn/agreement нийтлэгдсэн байгаа.

1.5. Хэрэв Хэрэглэгч оруулсан өөрчлөлттэй санал нийлэхгүй бол сайтад нэвтрэхээс татгалзах, сайтын материал, үйлчилгээг ашиглахаа зогсоох үүрэгтэй.

1.6. Сайтын онцгой эрх, түүний дотор бүх контент (Материал ба үйлчилгээ) нь ХХК «Бондюэль-Казахстан» эсвэл бусад хүмүүст хамаарна. Хэрэглэгч сайтын аливаа материал, үйлчилгээг ашиглах нь зөвхөн энэхүү гэрээний заалтын дагуу хийгддэг. Хэн ч ХХК «Бондюэль-Казахстан»-ийн барааны тэмдгийг Монгол улсад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зөвшөөрөл авалгүйгээр ашиглаж болохгүй.

2. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮҮРЭГ

2.1. Хэрэглэгч нь оюуны өмч, зохиогчийн эрх ба/эсвэл түүнтэй холбоотой эрхийн чиглэлээр хууль тогтоомж, Монгол улсын хууль тогтоомжийг эсвэл олон улсын эрхийн нормыг зөрчсөн гэж үзэж болох аливаа арга хэмжээ авахгүй байхыг зөвшөөрч байгаа ба түүнчлэн сайтын хэвийн үйл ажиллагаа, сайтын үйлчилгээг тасалдуулахад хүргэж болзошгүй аливаа үйлдлийг зөрчсөн арга хэмжээ авахгүй байхыг зөвшөөрч байгаа.

2.2. Эрх эзэмшигчдийн бичгээр хийсэн зөвшөөрөлгүй сайтын материалуудыг хэрэглэхийг хориглоно.

2.3. Зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр зөвхөн мэдээлэл, шинжлэх ухаан, боловсрол, соёлын зорилгоор сайтаас материал ба түүний дотор зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээлээс иш татахыг зөвшөөрнө. Сайтын материалуудыг иш татахад сайтын холбоосыг заавал бичнэ.

2.4. Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл, бусад нийтлэл, түүнчлэн түүний сайтад байрлуулсан материал нь нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн ёс суртахуун, ёс суртахууны хэм хэмжээний Монгол улсын хууль тогтоомжийн шаардлагад харшлах ёсгүй.

2.5. Хэрэглэгч нь сайтад зар сурталчилгааны шинжтэй материалууд байрлуулах ёсгүй.

2.6. Сайтын захиргаа нь сайтад агуулагдаж буй холбоосонд гадны эх сурвалжид зочлох, ашиглах зэргийн хариуцлага хүлээхгүйг хэрэглэгчдэд анхааруулж байна.

2.7. Хэрэглэгч нь сайтын аливаа агуулга, оюуны өмчийн эрхийн бүртгэл, бүртгэл, бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой аливаа боломжит буюу учирсан хохирол, хохиролтой холбоотойгоор Хэрэглэгчийн өмнө шууд болон шууд бус үүрэг хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа ба гадаад сайтууд эсвэл эх сурвалжууд эсвэл Хэрэглэгчийн бусад холбоо барих хаягаар дамжуулан хүлээн авсан эсвэл сайтад байрлуулсан мэдээлэл эсвэл гадаад эх сурвалжийн холбоосыг ашиглан оруулсан үйлчилгээ эсвэл үйлчилгээнд хариуцлага хүлээхгүй.

2.8. Хэрэглэгч нь сайтын бүх материалууд ба үйлчилгээ болон үүний хэсгийг зар сурталчилгаа дагалдсан байхыг хүлээн зөвшөөрнө. Сайтын захиргаа ийм сурталчилгаатай холбоотой ямар ч хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд ямар нэгэн үүрэг хүлээхгүй гэдгийг хэрэглэгч хүлээн зөвшөөрч байна.

3. САЙТАНД МАТЕРИАЛ БАЙРЛУУЛАХ НӨХЦЛҮҮД

3.1. Энэхүү гэрээнд заасан техникийн үзүүлэлтүүдтэй нийцэж байгаа тохиолдолд Захиргаа нь материалыг сайтад байрлуулна.

3.2. Захиргаа нь Хэрэглэгч-Зохиогчид өгсөн (сайт дээр байрлуулсан) материалын хувьд ямар ч хэлбэрээр (тухайн уралдааны дүрмийн дагуу уралдаанд ялсан зарим тохиолдлоос бусад тохиолдолд) урамшуулал төлдөггүй.

3.3. Энэхүү гэрээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, материалыг сайтад үнэ төлбөргүй (ямар нэгэн урамшуулал төлөхгүйгээр) нийтэлсэн буюу илгээсэн зохиогч нь ийм материалыг ашиглах эрхтэй онцгой бус лицензийг «Бондюэль-Казахстан» ХХК-д олгох ба хуулиар хориглоогүй ямар нэгэн байдлаар, үүнд сайт доторх материал ба/эсвэл тэдгээрийн салангид хэсгүүдийг (фрагментуудыг) чөлөөтэй ашиглах, өргөн нэвтрэх эрх, түүнчлэн https://bonduelle.mn/ сайтаас материалын холбоосыг байрлуулах замаар [оруулах хүссэн сайтын нэр] дэлхийн интернетэд байршуулсан бусад мэдээллийн нөөц дээр; нутаг дэвсгэр, ашиглалтын хугацаанд ямар ч хязгаарлалтгүйгээр (гэхдээ оюуны үйл ажиллагааны үр дүнд хамаарах онцгой эрхийн хүчинтэй байх хугацаанд), ашиглалтын үргэлжлэх хугацаа, хэмжээг тодорхойлно.

3.4. Зохиогч нь Захиргаанд Материалууд ба/эсвэл тэдгээрийн тусдаа хэсгүүдийг (фрагментуудыг) ямар ч хэлбэрээр (үүнд зохиогчийн нэрийг заахгүйгээр) ямар ч зорилгоор, үүнд хязгаарлалтгүйгээр зар сурталчилгаа, зураг, сурталчилгаанд ашиглахыг зөвшөөрөх ба видео, зарлал, ивээн тэтгэгч дэлгэц амраагч, зохион байгуулалт, зар сурталчилгааны модулиуд гэх мэтэд оруулахыг зөвшөөрдөг, мөн Захиргаа нь Зохиогчийн материал, сурталчилгааны банер, зарлал, түүний дотор гуравдагч этгээдийн материалыг агуулсан хуудсан дээр байрлуулах, материалыг өөрчлөх, боловсруулах эрхтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, түүнчлэн ирүүлсэн материалыг бусад арилжааны зорилгоор ашиглана.

3.5. Зохиогч нь энэхүү Гэрээний нөхцлүүдийн дагуу Материалуудыг ашиглах, ашиглахыг зөвшөөрөх (Материалуудыг захиран зарцуулах) шаардлагатай бүх эрхтэй гэдгээ баталгаажуулж, түүнийг байршуулах, ашиглах бүх хариуцлагыг хүлээнэ. Зохиогч нь Материалуудыг сайтад байршуулах, цаашид ашиглах нь зохиогчийн эрх, холбогдох, патентын эрх, хувийн нууцын эрх, дүр төрхийг хамгаалах, нэр төрийг хамгаалах, бусад хүмүүсийн хувийн болон эд хөрөнгийн эрхийг зөрчихгүй ба нэр төр, сайн нэр гэх мэтээр хязгаарлагдахгүйгээр зөрчихгүй гэдгийг баталгаажуулна. Зохиогч нь түүний нийтэлсэн материалын эрхийг эзэмшигч гэдэгт захиргаа эргэлзэж байгаа тохиолдолд Захиргаа өөрийн үзэмжээр хэрэглэгчдэд энэ тухай мэдэгдэлгүйгээр аль хэдийн байрлуулсан материалыг устгах эрхтэй.

3.6. Материалыг зөвшөөрөлгүй хуулбарласан, ашигласан тохиолдолд тухайн сайтад нийтлэгдсэн материалыг хууль бусаар байршуулсан ба (эсвэл) ашигласан хүмүүс болон байгууллага хариуцна.

3.7. Материалыг байрлуулахдаа Захиргаа нь өөрийн үзэмжээр Зохиогчийн нууц нэрийг зааж болохгүй.

3.8. Сайтад байрлуулсан материалууд доорхийг агуулах ёсгүй:

3.8.1. Монгол улсын одоогийн мөрдөж буй журмыг зөрчсөн материал, хор хөнөөлтэй, заналхийлсэн, ёс суртахуун, нэр төр, алдар хүнд, гуравдагч этгээдийн эрх, хуулиар хамгаалагдсан ашиг сонирхолд халдсан, гүтгэсэн, зохиогчийн эрхийг зөрчсөн, үзэн ядалт, ба/эсвэл хүмүүсийг үзэн ядах, эсвэл ялгаварлан гадуурхахыг сурталчилсан арьс өнгө, үндэс угсаа, хүйс, нийгмийн шинж чанар, шашин шүтлэг, арьс өнгө, үндэстний үзэн ядалтыг өдөөхөд хувь нэмэр оруулсан, амьтдад хүчирхийлэл, харгислалыг харуулсан дүр зураг агуулсан материалууд гэх мэт;

3.8.2. Цөөнхүүдийн эрхийг хязгаарласан;

3.8.3. "Бондуэль-Казахстан" ХХК эсвэл Сайтын захиргааны ажилтнуудыг оролцуулан хангалттай эрхгүй өөр хүн, байгууллага ба/эсвэл олон нийтийн төлөөлөгчийн дүр эсгэх, түүнчлэн аливаа субъект, объектын шинж чанар, шинж чанарын талаар төөрөгдүүлэх;

3.8.4. Хэрэглэгч хууль тогтоомжоор болон аливаа гэрээний харилцаанд дагуу оруулах эрхгүй Материалууд;

3.8.5. Гуравдагч этгээдийн аливаа патент, барааны тэмдэг (барааны тэмдэг), худалдааны нууц, өмчийн эрх (оюуны өмчийн эрхийг оролцуулан) нөлөөлөх Материалууд;

3.8.6. Зөвшөөрөлгүй сурталчилгааны мэдээлэл, спам, пирамид схем, гинжин захидал;

3.8.7. Аливаа компьютер, харилцаа холбооны төхөөрөмж, програмын ажиллагааг тасалдуулах, устгах, хязгаарлах, зөвшөөрөлгүй нэвтрэх боломжийг олгох зорилготой компьютерийн код, түүнчлэн арилжааны програм хангамжийн бүтээгдэхүүний серийн дугаар, нэвтрэх нэр, Интернет дээрх нууц үг болон төлбөртэй эх сурвалжид зөвшөөрөлгүй нэвтрэх бусад хэрэгслийг агуулсан материалууд;

3.8.8. Холбогдох аливаа дүрэм журмыг санаатай эсвэл санамсаргүй зөрчсөн;

3.8.9. Өөр нэгэн хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг цуглуулах ба хадгалах;

3.8.10. Сурталчилгааны, арилжааны болон сурталчилгааны шинж чанартай бичлэгийг уялдуулахгүй шилжүүлэх;

3.8.11. Мансууруулах бодисын сурталчилгаа

3.8.12. Хувь хүнд хандсан бүдүүлэг, доромжилсон үг хэллэг, санал агуулсан бичлэг; - порнографын материалууд агуулсан бичлэг.

3.9. Захиргаа нь Зохиогчоос материалыг байрлуулахаас татгалзах (хэрэглэгчийг хаах), түүнчлэн агуулга нь энэхүү Гэрээний шаардлага болон одоогийн хууль тогтоомжид харшлах тохиолдолд материалыг өөрийн үзэмжээр хасах эрхтэй. Үүний зэрэгцээ Захиргаа нь Зохиогчид ийм татгалзалын шалтгааныг дурьдахгүй байх.

3.10. Зохиогч нь өөрийнх нь сайтад байршуулсан материалыг бүрэн хариуцна гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байгаа болно. Захиргаа нь материалын агуулга, тэдгээр нь холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэх, зохиогчийн эрхийг зөрчсөн, барааны тэмдэг, арилжааны тэмдэглэгээг зөвшөөрөлгүй ашигласан гэх мэт, түүнчлэн гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй ба талууд материалыг газар дээр нь байрлуулах ба/эсвэл энэхүү гэрээний нөхцлийн дагуу ашиглахтай холбоотой. Материалыг сайтад байршуулах ба/эсвэл тэдгээрийг ашиглахтай холбоотой гуравдагч этгээдээс нэхэмжлэл гаргасан тохиолдолд Зохиогч эдгээр нэхэмжлэлийг бие даан, өөрийн зардлаар шийдвэрлэнэ.

3.11. Захиргаа нь сайтын хэвийн ажиллагааг хангахыг хичээж байгаа боловч Зохиогчийн нийтэлсэн материалыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн алдах, түүнчлэн материалыг байршуулах, үзэх үйлчилгээний чанар хангалтгүй, хурдыг хариуцахгүй.

3.12. Сайт дээр аливаа материал байршуулсантай холбогдуулан Захиргаа болон гуравдагч этгээдийн үйл ажиллагааны улмаас эрх, ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн гэж үзэж буй хэрэглэгч/Зохиогч нь support@bonduelle.mn хаягаар Захиргаанд нэхэмжлэл илгээнэ. Зохиогчийн эрхийн хүчинтэй эсэхийг баталгаажуулсны дараа материалыг сайтаас устгах болно.

3.13. Сайтын Захиргаа нь өөрийн үзэмжээр, ямар ч үед ба ямар ч шалтгаанаар Хэрэглэгчийг энэхүү Гэрээний заалтыг зөрчсөн гэж үзсэн тохиолдолд түүнийг тухайн сайт болон түүний бие даасан материал, үйлчилгээнд нэвтрэхээс татгалзаж болно. Хэрэглэгч үүгээр сайтад хандах, ашиглах эрхийг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр цуцалж байгааг зөвшөөрч, Сайтын захиргаа түүний бүртгэл ба бичлэгүүд (нэвтрэх нэр, нууц үг), түүнтэй холбоотой бүх материалууд, файлууд ба/эсвэл эдгээрт нэвтрэх эрхийг нэн даруй хааж, устгаж болохыг зөвшөөрнө.

4. БУСАД НӨХЦЛҮҮД

4.1. Энэхүү гэрээнээс үүдэн гарч болзошгүй бүх маргааныг Монгол улсын хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.

4.2. Гэрээнд дурдсан зүйлийг Хэрэглэгч болон Сайтын Захиргаа хоёрын хооронд агентлагийн харилцаа, түншлэлийн харилцаа, хамтарсан үйл ажиллагааны харилцаа, хувийн хөдөлмөрийн харилцаа, гэрээнд шууд заагаагүй бусад харилцааг бий болгох гэж ойлгож болохгүй.

Хэрэглэгч энэхүү Гэрээний бүх заалттай танилцсан гэдгээ баталж, ямар ч болзолгүйгээр хүлээн зөвшөөрч байгаа болно.